Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00

W trosce o bezpieczeństwo poufności danych i prywatności naszych Pacjentów, a także
respektując obowiązujące przepisy prawa podczas rejestracji w Centrum (telefonicznej lub
osobiście) oraz w procesie udzielania świadczeń medycznych chronimy dane osobowe
naszych Pacjentów, a w tym celu ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące
sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Informujemy,
że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia, na terenie
Centum prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Zapisy monitoringu
mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym. Okres
przechowywania nagrań trwa do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 7 dni.
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

 1. Administrator Ochrony Danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Staszica
  9-15, 73-110 Stargard
  Możesz się z nami skontaktować:
   listownie na adres: ul. Staszica 9-15, 73-110 Stargard
   przez formularz kontaktowy na stronie consiliuscm.pl
   przez e-mail: rejestracja@consiliusm.pl
   telefonicznie: 512 – 092 – 551
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie Pani Kingi Nowobilskiej. Jest to osoba,
  z którą mogą się Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
  danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   email: knowobilska@op.pl
 3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
  Consilius może wykorzystywać Państwa dane osobowe do takich celów jak:
   zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO
  np.:
 1. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?
  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy
  przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym
  podmiotom, w tym:
 1. Jakie mają Państwa prawa?
   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na
  podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   prawo dostępu do swoich danych osobowych,
   prawo wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych,
   prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie
  będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
  nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
  maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
  zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże
  zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 2. Przez jaki czas będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielania świadczeń
  zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i
  Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.
  W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.