Badania układu krzepnięcia

  • D-Dimery
  • Czas protrombinowy (PT)
  • Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • Fibrynogen (FIBR)
  • Czas tromboplastynowy (INR)
  • Czas krzepnięcia
  • Czas krwawienia
  • Czas trombinowy